New Britain

  • מיקום: Columbus Boulevard 150-174, New Britain, CT
  • שנת רכישה: 2014
  • שיעור החזקה: 55%
  • ייעוד: מסחר
  • שטח: 5,084 מ”ר

הנכס מושכר במלואו לחברת Stop and Shop אשר משכירה אותו בשכירות משנה לקמעונאים אחרים. משך השכירות הינו עד אוקטובר 2025, כאשר קיימות לשוכר אופציות להארכה אשר מסתכמות ב-60 שנים. הנכס יועד מראש כהשקעה לטווח ארוך, עם תזרים מזומנים קבוע משוכר חזק ואיתן פיננסית. ארלדן רכשה את הנכס בשיתוף עם החברה האמריקאית The Grossman Companies.