Otto-Hahn-Strasse

הנכס נרכש בשנת 2008 ומאוכלס על ידי יצרן כלי רכב וציוד מסחריים בינלאומי, מהגדולים בעולם, עם חוזה שכירות עד שנת 2024. שטחו של הנכס הינו כ-1,500 מטרים רבועים. הנכס משמש את הדייר כתחנת שירות ותיקונים למשאיות החברה, וכן כמשרדים לעובדיו. הנכס ממוקם בסמוך לגבולות עם המדינות לוקסמבורג, צרפת ובלגיה. כחלק מפיתוח הנכס, הותקנו על גג הבניין מערכות סולאריות לצורך ייצור חשמל מקרני השמש. החשמל המיוצר נמכר לחברת חשמל מקומית במסגרת הסכם ארוך טווח אשר נחתם עמה, והתמורה ממכירת החשמל מתווספת לרווחים מהנכס.