Everett

Everett
  • מיקום: Revere Beach Parkway 1690, Everett, MA
  • שנת רכישה: 2018
  • שיעור החזקה: 11%
  • ייעוד: מסחר/ שינוי ייעוד למגורים
  • שטח: כ-28 דונם

על מגרש של כ-28 דונם בנויים כ-5 אלפי מ”ר מסחר. הנכס מושכר במלואו לחברת Stop and Shop. ישנן הבנות עם השוכר על עזיבתו בקרוב, ובמקביל מקודמת תוכנית להקמת 800 יחידות דיור על השטח, אשר תציף ערך רב לנכס לעומת ערכו בעת הרכישה. לאחר שלב ההיתר, השותפים, חברת The Grossman Companies האמריקאית וכן קבוצת ארלדן יצטרכו להחליט אם להמשיך הלאה לשלב פיתוח הנכס, או למכור את הנכס.