30 Veikou

  • מיקום: Veikou 30, Athens, Greece
  • שנת רכישה: 2018
  • שיעור החזקה: 100%
  • ייעוד: מגורים
  • שטח: כ-600 מ”ר

ב-2019 רכשה ארלדן את המגרש ברחוב Veikou 30 בשטח כ-600 מ”ר בשכונת קוקאקי, בלב אתונה, מרחק כ-10 דקות הליכה מהאקרופוליס. על המגרש מצויים מבנים ישנים אשר חלקם מסווגים לשימור.

ארלדן מכינה תוכניות ופועלת באמצעות משרד אדריכלים יווני להוצאת היתר בנייה על המגרש של בניין מגורים יוקרתי , בשטח של כ-3,000 מ”ר.

כישורים

פורסם ב

29/08/2021